EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Uudella sääntelyllä parannetaan kuluttajien tietosuojaa, sillä se lisää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää sääntelyä kaikissa EU-maissa.
 Me yhdistyksessä ymmärrämme yksityisyyden suojan merkityksen. Osana tietosuojasääntelyyn valmistautumista teimme tietosuojaselosteemme.
Tämä on sinulle tiedoksi – sinun ei tarvitse tehdä asian vuoksi mitään.

VAMMALAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Tässä jakelussa ovat kaikki jäsenet, joiden sähköpostisoite löytyy Vammalan Palveluskoiraharrastajat Ry:n rekisteristä.

1. Rekisterinpitäjä 
Vammalan Palveluskoiraharrastajat Ry 38200 Sastamala 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Siiri Touronen-Peltomaa pj.vpkh@gmail.com 
Rekisteri on jäsenten osalta yhteisrekisteri, jota käyttävät Vammalan Palveluskoiraharrastajat Ry:n johtokunta ja lajikoordinaattorit. 

2. Rekisteröidyt 
Vammalan Palveluskoiraharrastajat Ry:n jäsenet.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 
Rekisterin pitämisen peruste: 
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn informoinnin perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

  •  jäsensuhteen hoitaminen 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot:

  • nimi paikkakunta sähköposti puhelinnumero

 Asiakastiedot

  •  Tiedot jäsenasioista 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: pj.vpkh@gmail.com

Tarkastusoikeus:

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 Jäsentiedot saadaan säännönmukaisesti:

  •  Jäseneltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, tai tilisiirtolomakkeella 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

8. Käsittelyn kesto 

Asiakkaan tiedot poistuvat rekisteristä, mikäli hän lopettaa jäsenyytensä yhdistykseen.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Vammalan Palveluskoiraharrastajat Ry:n johtokunta, sekä lajikoordinaattorit. Emme luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. 

  • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
  • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän jäsenet. 

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. 

Manuaalinen asiakasrekisteri: 

Asiakasrekisteriä säilytetään lukitussa tilassa.

 

Follow us on

Kuva poistettu.